مدرسه اقبال (کار و دانش دخترانه عادی دولتی) مدرسه اقبال (کار و دانش دخترانه عادی دولتی)

مدرسه اقبال (کار و دانش دخترانه عادی دولتی)

مدرسه اقبال یک مدرسه دخترانه...

  • تهران