مدرسه ندای بعثت (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه غیر دولتی)

مدرسه ندای بعثت (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه غیر دولتی)

مدرسه ندای بعثت (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه غیر دولتی)

مدرسه ندای بعثت یک مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 6 در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی خیابان نصرت شرقی، نرسیده به توحید، مقابل دانشکده پرستاری ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 66434288 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. مدیر این مدرسه طبق اطلاعاتی که ما داریم فاطمه فرهادی و موسس آن منصوره دانش طلب است.

اخبار منتشر شده این مدرسه