مدرسه پرتو دانش

مدرسه پرتو دانش

مدرسه پرتو دانش

نمونه سوال دی ماه فارسی      نگارش3      عربی3 تجربی       زبان3       ریاضی3       زیست3       فیزیک3     شیمی3     سلامت        علوم اجتماعی     ریاضی و آمار3        فنون3         تاریخ3       جغرافیا3       جامعه3        فلسفه2 نمونه سوالات نهایی تجربی دینی3 تجربی          ریاضی3           زبان           زیست3            سلامت و بهداشت            شیمی3           عربی3            علوم اجتماعی           فارسی3          فیزیک3 نمونه سوالات نهایی انسانی تاریخ3           جامعه شناسی           جغرافیا            دینی3           ریاضی و آمار3          زبان         سلامت و بهداشت          عربی انسانی         علوم و فنون 3          فارسی3            فلسفه

اخبار منتشر شده این مدرسه

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری بنیاد علمی حریری دبیرستان غیردولتی دخرانه پرتودانش-بهترین مدرسه بابل

مشاهده کامل
نفرات برتر  بهداشت روان

نفرات برتر بهداشت روان

نفرات برتر جشنواره بهداشت روان  دبیرستان غیردولتی دخترانه پرتودانش بهداشت روان

مشاهده کامل
نفرات برتر مسابقات ویژه همکاران

نفرات برتر مسابقات ویژه همکاران

نفرات برتر مسابقات ویژه همکاران دبیرستان پرتودانش-بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه پرتودانش

مشاهده کامل
نفرات برتر قرآن و عترت

نفرات برتر قرآن و عترت

نفرات برتر قرآن و عترت قرآن و عترت مدرسه پرتودانش-بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه شهرستان بابل

مشاهده کامل
نفرات برتر سفیران سلامت

نفرات برتر سفیران سلامت

نفرات برتر سفیران سلامت  دبیرستان غیردولتی دخترانه پرتو دانش سفیران-سلامت مدرسه پرتودانش-بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه پرتودانش

مشاهده کامل
نفرات برتر سفیران سلامت

نفرات برتر سفیران سلامت

نقرات برتر سفیران سلامت دبیرستان پرتو دانش-بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه بابل سفیران سلات

مشاهده کامل