نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری بنیاد علمی حریری دبیرستان غیردولتی دخرانه پرتودانش-بهترین مدرسه بابل

درباره مدرسه

مدرسه پرتو دانش

 آزمون های نهایی دوازدهم تجربی زبان     دینی 3      ریاضی3      زیست3         سلامت و بهداشت            شیمی3            عربی3      فیزیک3        هویت اجتماعی          فارسی3 آزمون های نهایی دوازدهم ریاضی گسسته        حسابان2       فیزیک3 ریاضی          هندسه           زبان        سلامت و بهداشت         شیمی          عربی            هویت اجتماعی         فارسی           دینی3 آزمون های نهایی دوازدهم انسانی تاریخ3        جامعه3      دینی3       عربی3         فنون 3         فلسفه           زبان3       جغرافیا           ریاضی و آمار3          سلامت و بهداشت        فارسی3 نمونه سوالات نهایی تجربی 1402 فارسی3         عربی3        دینی3        زبان3       زیست3      فیزیک3        شیمی3       زمین         سلامت      علوم اجتماعی نمونه سوالات نهایی انسانی 1402 فارسی3       عربی3      دینی3      زبان3        ریاضی و آمار3       فنون3          تاریخ3         جغرافیا3          جامعه3         سلامت     نمونه سوال دی ماه فارسی      نگارش3      عربی3 تجربی       زبان3       ریاضی3       زیست3       فیزیک3     شیمی3     سلامت        علوم اجتماعی     ریاضی و آمار3        فنون3         تاریخ3       جغرافیا3       جامعه3        فلسفه2 نمونه سوالات نهایی تجربی 1401 دینی3 تجربی          ریاضی3           زبان           زیست3            سلامت و بهداشت            شیمی3           عربی3            علوم اجتماعی           فارسی3          فیزیک3 نمونه سوالات نهایی انسانی 1401 تاریخ3           جامعه شناسی           جغرافیا            دینی3           ریاضی و آمار3          زبان         سلامت و بهداشت          عربی انسانی         علوم و فنون 3          فارسی3            فلسفه

نظرات

    هیچ نظری وجود ندارد