نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری بنیاد علمی حریری دبیرستان غیردولتی دخرانه پرتودانش-بهترین مدرسه بابل

درباره مدرسه

مدرسه پرتو دانش

نمونه سوال دی ماه فارسی      نگارش3      عربی3 تجربی       زبان3       ریاضی3       زیست3       فیزیک3     شیمی3     سلامت        علوم اجتماعی     ریاضی و آمار3        فنون3         تاریخ3       جغرافیا3       جامعه3        فلسفه2 نمونه سوالات نهایی تجربی دینی3 تجربی          ریاضی3           زبان           زیست3            سلامت و بهداشت            شیمی3           عربی3            علوم اجتماعی           فارسی3          فیزیک3 نمونه سوالات نهایی انسانی تاریخ3           جامعه شناسی           جغرافیا            دینی3           ریاضی و آمار3          زبان         سلامت و بهداشت          عربی انسانی         علوم و فنون 3          فارسی3            فلسفه

نظرات

    هیچ نظری وجود ندارد