دبیرستان دخترانه دوره دوم هدی

دبیرستان دخترانه دوره دوم هدی

دبیرستان دخترانه دوره دوم هدی

با امید به رحمت از سوی پروردگار ... راهی ساخته ایم که آرمانش چون نامش هدی است. امید آنکه خجستگی اش بنشیند در فرجام فرزندانمان ... "هدی مدرسه ای برای توانستن"

اخبار منتشر شده این مدرسه

کسب مدال نقره در مسابقات بین المللی ا س آن کشور اندونزی توسط دانش آموز مدرسه هدی،نیکتا پور شجاع

کسب مدال نقره در مسابقات بین المللی ا س آن کشور اندونزی توسط دانش آموز مدرسه هدی،نیکتا پور شجاع

کسب مدال نقره در مسابقات بین المللی ا س آن کشور اندونزی توسط دانش آموز مدرسه هدی،نیکتا پور شجاع 

مشاهده کامل
افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری

افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری

کسب 18 مقام در مسابقات فرهنگی و هنری 9 مقام اول و راهیابی به مراحل استانی  

مشاهده کامل