مدرسه نسیم رحمت

مدرسه نسیم رحمت

مدرسه نسیم رحمت

نخستین برکت حفظ قرآن کریم در زندگی انسان غنای فرهنگی است . این برکت در حقیقت مبدأ و مادر سایر برکت های این کتاب آسمانی است . از دیدگاه اسلام ، قرآن ارجمندترین ثروت فرهنگی است و واجد آن از نظر فرهنگی نیازمند نیست و فاقد آن هر قدر از نظر فرهنگی و اقتصادی پیشرفت کند بی نیاز نیست . معتقدیم قرآن نور وتعالیم اهل بیت پیامبر(علیهم السلام ) انسان ساز است لذا تلاش کرده وپایبندیم تا این معارف را با شیو های جذاب به کودکان انتقال دهیم وقرآنی بودن را از افتخارات این مرکز می دانیم.

اخبار منتشر شده این مدرسه