مدرسه قلم (متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی)

مدرسه قلم (متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی)

مدرسه قلم (متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی)

مدرسه قلم یک مدرسه پسرانه در مقطع متوسطه دوره اول است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 5 (محدوده چهاردیواری - حصارک) در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی انتهای بزرگراه ستاری شمال، خیابان سیمون بولیوا، انتهای خیابان مخابرات، مجتمع فرهنگی آموزشی قلم ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 44818117-44818119 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. مدیر این مدرسه طبق اطلاعاتی که ما داریم سيدمجتبي طباطبايي بفروئي و موسس آن سيديحيي طباطبايي بفروئي است.

اخبار منتشر شده این مدرسه