مدرسه آوای مشکات سبحان

مدرسه آوای مشکات سبحان

مدرسه آوای مشکات سبحان

پیش دبستان و دبستان پسرانه آوای مشکات سبحان  مدرسه ای خلاق و پروژه محور با کادری مجرب و تسهیلگر در آموزش                        دارای تجربه فعالیت و خدمت در نظام آموزش و پرورش روش تدریس و ارائه شیوه های آموزش : 1- در تعیین اهداف آموزشی، دانش آموز با راهنمایی معلم خویش اهداف را شکل می دهد.   2- در تعیین برخی از شیوه های آموزشی، با هدایت معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می گردد. 3- دانش آموز با ایده پردازی های خود و هدایت مشاور دبستان مهارت های اجتماعی را کسب می کند. 4- قابلیت های دانش آموزان با توجه به ویژگیهای بدنی، عقلانی، توانایی و ... برای حصول اعتماد به نفس و ظهور توانمندی ها شکل داده می شود . 5- هوش و استعداد موروثی کنار گذاشته شده و آموزش برای همه به صورت یکسان و با هدف گذاری و خروجی مشخص با توجه به توانایی فردی دانش آموزان در نظر گرفته می شود.

اخبار منتشر شده این مدرسه