متوسطه دوره دوم اوج

متوسطه دوره دوم اوج

متوسطه دوره دوم اوج

1-ارائه کارنامه ماهانه با حضور مشاور به اولیاء محترم 2-ارائه نحوه عملکرد دانش آموز به صورت روزانه از طریق اپلیکیشن مدرسه  

اخبار منتشر شده این مدرسه