متوسطه دوره اول اوج

متوسطه دوره اول اوج

متوسطه دوره اول اوج

برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.     آزمایش تشخیص زعفران اصلی از رنگ مدرس آزمایشگاه: سرکارخانم نوفلاح   تشریح شش گوسفند مدرس :سرکار خانم نوفلاح   آزمایش کاتالیزگر زیستی وتاثیر ph برآن مدرس: سرکارخانم نوفلاح   مدرس زبان :سرکار خانم مقدم   مدرس زبان:سرکارخانم مقدم   برنامه ریزی سرکارخانم فتحعلی ،مشاور ومدرس ریاضی

اخبار منتشر شده این مدرسه