دبیرستان غیردولتی پسرانه افرینش

دبیرستان غیردولتی پسرانه افرینش

دبیرستان غیردولتی پسرانه افرینش

دبیرستان غیر دولتی آفرینش یکی از پرافتخارترین مدارس شهرستان بهشهر می باشد. این مدرسه با برنامه های آموزشی و پرورشی مدون، خود را متعهد به اجرای شعار همیشگی مدرسه خویش << آموزش برتر، پرورش بهتر، نشاط و بالندگی>> می داند.

اخبارهای منتشر شده این مدرسه