دبیرستان دخترانه دوره اول هدی

دبیرستان دخترانه دوره اول هدی

دبیرستان دخترانه دوره اول هدی

دخترای هنرمند نهم در حال ساخت تابلوی معرق آینه یا آینه شکسته

اخبار منتشر شده این مدرسه