دبیرستان دخترانه ابن سینا

دبیرستان دخترانه ابن سینا

دبیرستان دخترانه ابن سینا

دبیرستان دخترانه ابن سینا واقع در شهرستان اردستان از بهترین اموزشگاههای شهرستان می باشد . براستی مدرسه جلوه ای است از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون ‏عرضه ی خدمات و فرصت‏های تعلیم و تربیت، زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط ‏دانش آموزان و تکوین و تعالی پیوسته ی هویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی ، شناخت و شکوفانمودن استعدادها و توانائیهای دانش آموزان ، اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش صفات اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی آنان، رشد خلاقیت و ابتکار در زمینه های علمی، فرهنگی از مهمترین اهداف و وظایف آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانهای سالم و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است.

اخبار منتشر شده این مدرسه