دبستان و پیش دبستانی غیردولتی حدیث

دبستان و پیش دبستانی غیردولتی حدیث

دبستان و پیش دبستانی غیردولتی حدیث

به کودکانتان این جملات را بگویید . 1-به کودکتان بگویید «دوستت دارم» 2-تماشاچی اش باشید 3-تزریق حس امنیت به کودک 4-از اولش تو را می خواستم 5-تو افتخار منی 6-می بخشمت عزیزم 7-اگر می خواهی گریه كن 8-استرس وارد نکنید 9-تشویق کنید 10-هدیه های ماندگار بدهید 11-با کودک، کوتاه صحبت کنید  

اخبارهای منتشر شده این مدرسه