دبستان سیمای فرشتگان

دبستان سیمای فرشتگان

دبستان سیمای فرشتگان

کاندید مورد نظر شما در انجمن اولیا و مربیان چه شخصی میباشد؟ 1-مادر دلینا رستمی(پایه اول) 2-پدر ستیا پاکدامن(پایه اول) 3-مادر لیانا بنار (پایه اول) 4-مادر مانیا محی الدین(پایه دوم) 5-مادر یاس معماریان(پایه دوم) 6-مادر مهسان گیلی(پایه چهارم) 7-مادر آنیسا ایمانی(پایه پنجم) 8-پدر صدف درفش احمدی(پایه پنجم)  

اخبار منتشر شده این مدرسه