توقعات و انتظارات از اولیاء محترم دانش آموزان

توقعات و انتظارات از اولیاء محترم دانش آموزان

توقعات و انتظارات از اولیاء دانش آموزان : 1- توجه جدی به حضور دانش آموز در مدرسه و کلاس درس با خوابیدن به موقع در شب و بیدارکردن به موقع در صبح وهماهنگی لازم در مورد غیبت و تاخیر های او

درباره مدرسه

مدرسه امام صادق

نظرات